A L L M Ä N N A V I L L K O R


Alla produkter på Printin tillhandahålls av:


Printin Digital AB, org.nr: 556974-2876
Ostmästargränd 5

120 40 Årsta

Momsreg.nr: SE556974-287601Vår Kundtjänst når du enligt följande:

08-672 02 00 
support@printin.se

Mån-tors kl. 9 - 16
fredag kl. 9 - 15

Allmänt
Dessa villkor gäller för köp hos Printin Digital AB. Printin Digital AB nedan angiven som Printin. För att göra en beställning på vår webbshop måste du vara över 18 år eller ha målsmans skriftliga tillåtelse. Printin äger rätt att ta ut avgångsexemplar, upplageavvikelser samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 20.

Avtal mellan kund och Printin
När du gör en beställning hos Printin begär du om att ingå ett avtal med Printin Digital AB. Printin Digital AB å sin sida godkänner köpet när vi skickar produkten till dig. Printin äger samtliga produkter till dess att du har gjort din betalning till fullo och Printin har mottagit betalningen.

Priser
Samtliga priser angivna på Printin:s webbshop är exklusive moms (25%) och frakt. Fraktavgifter är olika beroende på beställd varas totala vikt samt vart i landet varan skall levereras. Fraktavgiften och moms redovisas alltid innan godkännande av beställningen. Momssatsen är förnärvarande 25%. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna så att de motsvarar den nya momssatsen. Vi förbehåller oss även rätten att när som ändra våra priser utan föregående avisering.

Betalningsvillkor
Betalning av produkter sker mot faktura och erbjuds juridisk person efter sedvanlig kreditbedömning. Vid faktura är betalningsvillkor tio (10) dagar. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 2% per månad samt lagstadgad påminnelseavgift.

Ångerrätt och öppet köp
Vi erbjuder inte öppet köp, då produkter hos Printin produceras efter varje kunds specifika önskemål och är personliga.

Upphovsrätt
Du som kund ansvarar för att information, data och annat material som tillfälligt eller permanent tillsänds Printin uppfyller lag och annan författning, god publicistisk sed samt att sådan information inte bryter mot dessa villkor eller på annat sätt kan anses opassande, kränkande eller stötande eller i övrigt skada Printin. Vidare ansvarar du som kund för att material som tillhandahålls Printin inte kan anses kränka annans ära, medföra intrång i annans upphovsrätt, är en företagshemlighet, kan uppmuntra annan att begå brott eller inte är förenligt med syftet med tjänster tillhandahållna av Printin. Om överträdelse av denna punkt kommer till Printins kännedom äger vi alltid rätt att avbryta tillhandahållande av tjänst eller beställd produkt eller del därav när överträdelse kommer till vår kännedom.

Tryck och ansvar
I de fall där kund tillsänt Printin originalmaterial som beställning baseras på, är kund ansvarig för kvalitén på det digitala tryckunderlaget. Slutresultat på trycket avgörs till stor del av kvalité och de inställningar som gjorts av kund på tillsänt tryckmaterial. Färgskillnad mellan original visat på skärm och det tryckta materialet kommer därför alltid att föreliga. Det är även viktigt att du har en kalibrerad skärm för att rätt färger ska visas, annars kan tryckresultatet skilja sig markant jämfört med vad som visas på din skärm om den är felinställd. Tänk också på att en skärm är bakgrundsbelyst, därför upplevs oftast färger klarare på en skärm jämfört med tryck material.

Vi trycker nästan uteslutande i fyrfärg (CMYK) vilket gör att färgavvikelse förekommer. Om du har en produkt där det är viktigt att den blir tryckt i exakt rätt färg, så är det bäst om du hör av dig till oss innan tryck, så att vi gemensamt kan komma fram till bästa produktionsmetod. Vi kan även erbjuda provtryck av ditt material till en extra kostnad, för att kontrollera det tänkta slutresultatet. Hör av dig till oss innan beställning för villkor på just din produkt.

Ansvarsbegränsning mot juridisk person och Force Majeure
Printin är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt ingånget avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ("Force majeure”) som Printin ej råder över och som förhindrar eller försvårar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Force majeure skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, sjukdom, avbrott i den allmänna samfärdseln eller allmän tele- eller datakommunikation eller i eltillförseln till eller ifrån Printin eller fördröjd leverans från underleverantör och därmed jämställda omständigheter. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 6 veckor på grund av viss ovan angiven omständighet äger part rätt att skriftligen, utan rätt till ersättning eller skyldighet att utge ersättning, säga upp ingånget avtal.

Printins skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Printins sida, och omfattar inte i något fall utebliven vinst eller besparing, produktionsbortfall, tredjemansskador, följdskador, förlust av inkomst eller annan indirekt skada eller förlust. Printin ansvar omfattar ej heller förlust av data. Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Printin enligt dessa villkor skall ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Leverans
Vid all försäljning av trycksaker som skall transporteras av extern leverantör gäller fritt vårt tillverknings- och lagerställe. Vi anlitar DHL samt Postnord för frakter inom Sverige, Vi ansvarar ej för eventuella leveransförseningar orsakade av fraktbolag. Om Kund inte finns på plats under angiven tid, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tas en avgift ut som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande kostnader för returfrakten och en administrativ avgift på tvåhundrafemtio kronor. 2 leveransförsök ingår i varje leverans.

Produktions- och leveranstid
Produktionstid som anges beräknas från det kund har genomfört beställningen och med beaktan av angivna stopptider. Vid passering av stopptid beräknas produktionstid från nästa arbetsdags början.

Leveranstid är den tid det tar för fraktbolaget att leverera godset från Printin till angiven leveransadress. Frakttider från Printin är vanligtvis en dag. Till vissa orter i Sverige kan leveranstiden vara ytterligare en dag, dvs. två dagar. För specifika leveranstider hänvisar vi till fraktbolagets villkor och tidangivelser, som kan laddas ner här.

Transportskada
Ansvaret för vara inköpt hos Printin övergår till köparen när varan avhämtas av transportbolag eller upphämtas av kund hos Printin. Godset skall alltid kontrolleras vid ankomst eller upphämtning. Synliga skador skall omedelbart anmälas till chaufför innan kvittens av gods. Dolda eller invändiga fel som upptäckts vid uppackning, skall anmälas skriftligen till oss inom 5 arbetsdagar. OBS. Printin ansvarar inte för transportskador, det är transportbolaget som ansvarar för eventuella skador på gods.

Reklamationer
Reklamation ska ske inom 5 arbetsdagar efter leverans. Vi ansvarar ej för eventuella ekonomiska förluster på grund av försenad leverans. Ansvaret för det digitala tryckunderlaget ligger alltid hos kunden och för eventuella fel som uppkommer därigenom kan inte reklamationsrätten tillämpas. Kunden har möjlighet att beställa ett provtryck till en extra kostnad, för att kontrollera det tänkta slutresultatet. Detta sker innan produktens upplagan trycks, och som en extra trygghet, ha då i åtanke att produktionstiden gäller från godkänt korrektur.

Returer
Returer av beställda varor får inte ske innan Printin har godkänt reklamationen. Om kund återsänder vara på eget initiativ och vara skadas eller kommer bort är kund som avsändare ansvarig för godset. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning. Om inte annat överenskommit, betalas samtliga fraktkostnader av kund vid returer.

Tvist
När du använder webbplatsen och vid varje köp från densamma och dessa villkor lyder under svensk lag. Eventuella tvister med juridisk person avgörs genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Printin äger emellertid beträffande betalningsanspråk på KUNDEN väcka talan vid allmänt behörigt forum. Eventuell tvist med privatperson hänvisar vi till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.

Utskick
När du beställt en vara av Printin godkänner du att vi får skicka dig information om våra produkter och tjänster. Du kan närsom återkalla detta godkännande genom att klicka på den länk som finns med varje e-postutskick eller kontakta oss på annat sätt.